Έχεις τρέλα με το σκάφος σου και το θες πάντα να λάμπει ;;;

Τότε δοκίμασε την τύχη σου στον διαγωνισμό της CLEAN BOAT που θα διεξαχθεί στο Athens Boat Show (Ναυτικό Σαλόνι), στο εκθεσιακό στο Πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας στο Ελληνικό, 27/11- 01/12 και κέρδισε 2 καθαριστικά CLEAN BOAT των 5L . Stand Ε 37Α. Σας περιμένουμε!

 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Όροι Διαγωνισμού – Κλήρωσης για δωρεάν CLEAN BOAT Multi Purposes 5L & CLEAN BOAT Special Careening 5L.
Διοργανώτρια : BATSIS YACHT SUPPORT

H εταιρία με την επωνυμία “ ΜΠΑΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – YACHT SUPPORT”, η οποία εδρεύει στη διεύθυνση Ξάνθου 6 Ταύρος , εφεξής καλουμένη ως «Διοργανώτρια», διοργανώνει διαγωνισμό ο οποίος θα διενεργηθεί με κλήρωση, που θα διεξαχθεί στον εκθεσιακό χώρο Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας – Λεωφ. Ποσειδώνος, Ελληνικό

Ονομασία, Δώρα, Περιγραφή & Διάρκεια Διαγωνισμού

Ονομασία Διαγωνισμού:
«Clean Boat Super Διαγωνισμός»

Περιγραφή – Δώρο:
Διεκδικείται από 1 άτομο ένα CLEAN BOAT Multi Purposes 5L & ένα CLEAN BOAT Special Careening 5L

Διάρκεια Διαγωνισμού
Από 27 Νοεμβρίου έως 01 Δεκεμβρίου 2019

Ημερομηνία και ώρα λήξης Διαγωνισμού:
01 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 21:00

Ημ/νία, ώρα & τόπος κλήρωσης κλήρωσης:
01 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 21:00, στο περίπτερα Ε 37Α

Καταληκτική ημερομηνία αποδοχής δώρου Νικητή:
02 Δεκεμβρίου 2019

Αριθμός Νικητών:
Ένας

Αριθμός Αναπληρωματικών:
Δύο

Δικαίωμα Συμμετοχής & Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων:
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι είναι άνω των 18 ετών να διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα, ως ο Νόμος ορίζει και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους.
Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται ανά πάσα στιγμή που τους ζητηθεί από τη Διοργανώτρια να επιδεικνύουν την αστυνομική τους ταυτότητα.
Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Τα μέλη της διοίκησης και οι εργαζόμενοι στην Εταιρεία της Διοργανώτριας (β) οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού εξ’ αίματος και εξ’ αγχιστείας καθώς και οι σύζυγοι των ανωτέρω υπό (α). Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου, θεωρείται αυτοδίκαια άκυρη.
Η Διοργανώτρια δύναται σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού να ζητήσει νομιμοποιητικά έγγραφα που να βεβαιώνουν την εγκυρότητα της συμμετοχής σύμφωνα με τους παραπάνω όρους, συνολικά ή μεμονωμένα. H συμμετοχή είναι αυστηρά προσωπική, δεν δύναται να μεταβιβαστεί ούτε να γίνει μέσω αντιπροσώπου έπαθλο είναι αυστηρώς προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται με άλλο ούτε εξαργυρώνεται με χρήματα. Νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις επί της αξίας του επάθλου βαρύνουν το νικητή.

Διαδικασία Συμμετοχής:
Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να συμπληρώσει την αίτηση με τα στοιχεία στο περίπτερο Ε 37Α. Ο κάθε συμμετέχων δικαιούται μία συμμετοχή.

Κλήρωση & Απόδοση Δώρων
Ο Διαγωνισμός αναδεικνύει νικητές και αναπληρωματικούς  νικητές μέσω κλήρωσης. Η ημερομηνία και η ώρα έναρξης και λήξης του διαγωνισμού, το δώρο, η ημερομηνία και ώρα της κλήρωσης αναφέροντα παραπάνω στους παρόντες όρους. Εκτός από την ανάδειξη του νικητή, θα αναδειχθούν και δύο αναπληρωματικοί, οι οποίοι θα κληθούν να παραλάβουν το Δώρο κατά απόλυτη προτεραιότητα, σύμφωνα με τη σειρά που θα κληρωθούν, στην περίπτωση που ο βασικός νικητής δεν παραλάβει το Δώρο του για οποιονδήποτε λόγο ή ακυρωθεί η συμμετοχή του ή η κατακύρωση του Δώρου σε αυτόν. Το Δώρο δεν εξαργυρώνεται, ούτε είναι δυνατή η χρήση του σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή, πλην της ανωτέρω οριζόμενης. Το Δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται, δεν εκχωρείται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους, ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο. Κατά την κλήρωση θα αναδειχθεί ο νικητής που ορίζεται στο διαγωνισμό και δύο αναπληρωματικοί κατά τα ανωτέρω. Η κλήρωση θα γίνει με τυχαία επιλογή.  Η διαδικασία της κλήρωσης θα διεξαχθεί εντός περιπτέρου Ε 37 Α , και θα αναρτηθεί στα media της διοργανώτριας.
Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την Κυριακή 01/12/2019 μετά το τέλος της έκθεσης, όπου θα προκύψουν από κλήρωση τυχαίας επιλογής, που θα γίνει στο περίπτερο Ε 37Α, και θα αναρτηθούν στα social media (facebook & instagram) της Διοργανώτριας και τηλεφωνικά, και ο νικητής θα ενημερωθεί για τον τρόπο παραλαβής του. Στην περίπτωση που ο νικητης/τρια  δεν αποδεχθεί το Δώρο του εντός 1 ημέρας ή ακυρωθεί η συμμετοχή του ή η κατακύρωση του Δώρου σε αυτόν, τότε το Δώρο τους θα το λάβει o επόμενος κατά σειρά κλήρωσης αναπληρωματικός νικητής. Ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα στοιχεία που έχουν δηλώσει οι νικητές είναι εσφαλμένο ή δεν είναι η προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνσή τους και το τηλέφωνο των νικητών και επομένως εκ του λόγου αυτού δεν ενημερωθούν οι νικητές για το Δώρο εγκαίρως.
Το Δώρο θα παραδίδεται μετά από ταυτοποίηση του προσώπου των νικητών και με την επίδειξη στη Διοργανώτρια της αστυνομικής ταυτότητας (ή άλλου ισότιμου μέσου ταυτοπροσωπίας π.χ. διαβατήριο) εν ισχύ. Ο Νικητής θα πρέπει απαραιτήτως κατά την παραλαβή του επάθλου να υπογράφει σχετική δήλωση αποδοχής αυτού, προσκομίζοντας και επιδεικνύοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριό του. Ο Νικητής πρέπει να επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον του για την αποδοχή του Δώρου προς τη Διοργανώτρια κατά τα ανωτέρω. Εφόσον δεν έχει υπάρξει απόκριση ή δεν έχει καταστεί δυνατή η ανεύρεση του νικητή εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο εν λόγω νικητής θα απολέσει αυτοδίκαια το δικαίωμα παραλαβής του Δώρου του. Με την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας θα υπάρξει ανακοίνωση με την οποία θα προσκαλούνται κατά σειρά ανάδειξης, οι αναπληρωματικοί νικητές οι οποίοι θα πρέπει να αποκριθούν κατά τα ανωτέρω προς τη Διοργανώτρια εντός της  ίδιας ημέρας από την ημερομηνία επικοινωνίας μαζί τους.

Ευθύνη Διοργανώτριας
Η Διοργανώτρια δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αιτία μη προσέλευσης του Νικητή για χρήση του Δώρων του εντός της ορισθείσας προθεσμίας ως αναφέρεται στους παρόντες όρους. Σε περίπτωση παρέλευσης της προσθεσμίας χωρίς την παραλαβή του από τον Νικητή, το Δώρο απόλλυται και η Διοργανώτρια δύναται να διαθέσει ή να μην διαθέσει το Δώρο κατά την κρίση της, αφού όμως έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στους κληρωθέντες αναπληρωματικούς νικητές. Ειδικότερα σε περίπτωση κατά την οποία για οποιοδήποτε λόγο οι νικητές δεν προσέλθουν ή δεν αποκριθούν ή προσερχόμενοι δεν συμμορφώνονται με οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους, το δικαίωμά τους περί παραλαβής του Δώρου απόλλυται αυτομάτως. Η Διοργανώτρια  δεν ευθύνεται για πραγματικά ή νομικά ελαττώματα του Δώρου ή για την καθυστερημένη ή μη παράδοση αυτού. Δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχεται με αιτία την προκήρυξη του Διαγωνισμού, στην κατάσταση στην οποία αυτό έχει και ευρίσκεται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κλπ, έναντι της Διοργανώτριας.

Προβολή – Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Η Διοργανώτρια, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε γεγονότος σχετικού με το διαγωνισμό, όπως π.χ. της απονομής των Δώρων, κλπ. Προς τον σκοπό αυτό οι νικητές, αυτομάτως με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, συναινούν ρητά και ανεπιφύλακτα στην χρήση της εικόνας τους, καθώς και ηχογραφήσεών τους ή ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών ή διαδικτυακών και εν γένει δημόσιων ανακοινώσεων του ονόματός τους και των δηλώσεών τους από τη Διοργανώτρια και επιτρέπουν σε αυτήν να χρησιμοποιήσει φωτογραφίες τους, βιντεοταινίες, πόστερ κ.λπ. για διαφημιστικούς σκοπούς με οποιοδήποτε τρόπο διαφημίσεως για ένα (1) χρόνο από την παραλαβή του δώρου τους, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί τους, χωρίς να απαιτείται άλλη συναίνεση τους (ως τέτοια εκλαμβάνεται η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό – κλήρωση) και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση ή αξίωση από μέρους τους.

Προσωπικά Δεδομένα
Τα στοιχεία των συμμετεχόντων συλλέγονται από την Διοργανώτρια αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της διοργάνωσης του Διαγωνισμού και απονομής του Επάθλου, σε πλήρη συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ιδίως με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 (ΓΚΠΔ) και τον εφαρμοστικό νόμο 4624/2019, όπως κάθε φορά ισχύουν.
Η Διοργανώτρια λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα βάσει του άρθρου 32 ΓΚΠΔ και της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων των συμμετεχόντων από απώλεια, διαρροή κλπ. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά συναίνεση των συμμετεχόντων στη διατήρηση και χρήση των στοιχείων τους κατά τα ανωτέρω. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τον αφορούν και μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε την τροποποίηση ή διαγραφή τους από το αντίστοιχο αρχείο (άρθρα 11-13 του Ν.2472/1997 ως τροποποιημένος ισχύει), επικοινωνώντας με τους Διοργανωτές στο email info@yachtsupport.gr. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα χρησιμοποιηθούν για την διαφήμιση και την άμεση εμπορική προώθηση προϊόντων ή/και υπηρεσιών μας. Για την πραγμάτωση του σκοπού αυτού θα προβούμε στη συλλογή και εν γένει επεξεργασία μόνο όσων δεδομένων είναι αναγκαία, συναφή και κατάλληλα για τον σκοπό της επεξεργασίας. H επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης διενεργείται χάριν εξυπηρέτησης εννόμου συμφέροντος μας. Περαιτέρω σε περίπτωση συλλογής Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν είτε μέσω της εγγραφής σας στο Newsletter είτε της συμπλήρωσης της Φόρμας Επικοινωνίας είτε λόγω συμμετοχής σας σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα (όπως κληρώσεις ή άλλες προσφορές), θα ζητείται κατά περίπτωση η ρητή ελεύθερη, ρητή, ειδική, σαφή και εν πλήρη επιγνώσει συγκατάθεσή σας.

Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων
Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού, ή να μεταβάλει μονομερώς κατά τη διακριτική της ευχέρεια τους όρους του διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να αλλάξει το Δώρο ή να ματαιώσει ή αναβάλει το Διαγωνισμό με προηγούμενη ανακοίνωση  στο site της με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

Ακύρωση Συμμετοχών & Νικητή
Οποιοσδήποτε νικητής σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του Δώρου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος, (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές, (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση του Δώρου αποβεί άκαρπη, (ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ή παρουσιασθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση του Δώρου ή δεν υπογράψει, τη σχετική δήλωση παραλαβής του δώρου. Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής ενός νικητή το δικαίωμά του στο Δώρο το αποκτά ο κατά σειρά προτεραιότητας αναδειχθείς αναπληρωματικός νικητής. Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Για οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου Συμμετέχοντος κριθεί από την Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική, η Διοργανώτρια έχουν το δικαίωμα να τον αποκλείσουν τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το δώρο σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους οικονομοτεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης, ή μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής την ώρα που δηλώνει συμμετοχή για το Διαγωνισμό. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του διαγωνισμού κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται, μη υπεχούσης οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

Δημοσιότητα
Οι όροι συμμετοχής του παρόντος προωθητικού θα βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα  της Εταιρείας www.yachtsupport.gr και στην σελίδα της στο Facebook.

Αποδοχή των Όρων – Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία
Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό εξυπακούεται ότι κάθε Συμμετέχων έχει διαβάσει τους όρους συμμετοχής, τους γνωρίζει και τους αποδέχεται πλήρως. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας. Οποιαδήποτε διένεξη ή διαφορά προκύψει σε σχέση με τον Διαγωνισμό, θα υπάγεται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών και θα εκδικάζεται σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο.

Πληροφορίες – Παράπονα
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα στην Διοργανώτρια, στα e-mail: info@yachtsupport.gr